Fundusze Europejskie - Projekt UE

Miejsce realizacji projektu:
ul. Kolista 97, 43-300 Bielsko-Biała

Wartość projektu:
359 070,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE:
305 209,50 PLN

Okres realizacji projektu:
06.01.2020r. – 30.11.2021r.

Jolanta Majdak realizuje projekt pn.: „Kamienica – miejsce dla dziecka i rodzica”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs

Celem projektu „Kamienica – miejsce dla dziecka i rodzica” jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla osób pełniących nad nimi opiekę tj. rodziców lub ich opiekunów prawnych zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie miasta Bielsko-Biała (15, w tym 14K/1M), w tym podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 lub zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3 (13, w tym12K/1M) oraz będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (2, w tym 2K/0M), poprzez utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i objęcie nią w okresie od 01.09.2020-31.08.2021r. roku łącznie 15 dzieci, które nie przekroczyły 3 roku życia.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Dostosowanie pomieszczeń w celu uruchomienia 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku
  2. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla 15 dzieci w żłobku
  3. Realizację programu dydaktyczno-opiekuńczego dla 15 dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia
  4. Zajęcia dodatkowe dla 15 dzieci w żłobku w zakresie dogoterapii, rytmiki, języka angielskiego

Efektem projektu będzie:

  • utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-
  • powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienie przez 10 osób
  • podjęcie pracę lub jej aktywne poszukiwanie przez 2 osoby